Decemberi képviselő-testületi döntések

Több mint húsz témát tárgyalt decemberi ülésén Paks képviselő-testülete. Ezt megelőzően közmeghallgatást tartottak, majd Süli János tárca nélküli miniszter tájékoztatást adott a Paks II. beruházásról.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

A közmeghallgatáson négy lakos fordul a képviselő-testülethez kérdésekkel, kérésekkel. Egyebek mellett a Duna-part rendezéséről, sportlétesítményekről, a Kandó Kálmán utcáról, a garázsok rendelkezésre állási díjáról, a helyi buszjáratok menetrendjéről, a Duna utca névváltoztatásáról, zöldhulladékgyűjtésről, buszmegállókról volt szó.

A közmeghallgatás után Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter adott tájékoztatást. Egy rövid történeti áttekintést követően beszámolt a Paks II. beruházás jelenlegi állásáról, a közeljövő feladatairól, valamint képviselői kérdésre kitért a városban várható további fejlesztésekre.

Süli János miniszter. Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Új nem képviselő külső tagot választottak a humánpolitikai bizottságba. Mivel a posztot eddig betöltő Antóni József Jánosné időközben átvette Szabó Ferenc listás képviselői helyét a testületben, megüresedett a bizottsági poszt, amit a testület döntése értemében a jövőben Petőné Csuha Katalin tölt be.

Módosította a képviselő-testület a 2021-es költségvetési rendeletet. Szabó Péter polgármester elmondta, hogy a módosítást indokolta egyebek mellett, hogy 264 millió forint kormányzati támogatást kapott a város a Csengey Dénes Kulturális központ tervezési és előkészítési feladatainak ellátására, valamint 115 millió forintot a 4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltását célzó munkára.

Elfogadta a képviselő-testület a 2022-es átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendeletet. Azért volt szükséges a rendelet megalkotása, hogy a 2022. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig – 2022. január 1-től – is biztosított legyen a bevételek folytatólagos beszedése, illetve a kiadások teljesítése.

A képviselő-testület novemberi ülésén, a 2022. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor úgy döntött, hogy a köztisztviselői illetményalap 2022. január 1-jétől 72.500 forint legyen. Ez alapján a grémium most elfogadta a Paksi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról szóló önkormányzati rendeletet.

A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók önkormányzati jutalmazásáról és támogatásáról szóló önkormányzati rendelet módosításával egyértelműsítették, hogy a sportoló edzőjének is paksi kötődésűnek kell lennie, továbbá, hogy csapatsport esetében a jutalom nem a csapatban résztvevő egyes sportolók, hanem a csapat egésze után illeti meg az edzőt.

Az önkormányzati bérlakások havi lakbérének felülvizsgálata is napirenden volt. Szabó Péter polgármester az előterjesztés ismertetésekor azt mondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok (bérlakások) bérlőinek anyagi és gazdasági, valamint a rendkívüli COVlD-19 vírus okozta járványügyi helyzetre való tekintettel nem javasolják a havi lakbérek emelését, így az önkormányzati rendelet módosítására nincs szükség. A határozati javaslatot elfogadta a testület, tehát a lakbérek mértéke nem módosul.

Szintén minden évben ilyenkor esedékes a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletben szabályozott szolgáltatási díjak felülvizsgálata. A határozati javaslatban – amit elfogadott a testület – az szerepel, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő dunakömlődi köztemető temetkezési díjait felülvizsgálták, és a díjakat nem módosítják.

Tárgyalták a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet módosítását is, amely a 2022. évi közszolgáltatási díjak megállapításáról szól. (A díjmegállapításhoz szükséges díjjavaslatot és a közszolgáltatói beszámolót a testület ezt megelőzően tárgyalta, elfogadta.) A szennyvíztárolóból történő begyűjtés esetében a nem természetes személy ingatlantulajdonosokat érintően javasolt a közszolgáltató 12,1 százalékos emelést az ürítési díjnál. A koronavírus-járvány okán nehéz helyzetbe került nem természetes személyekre tekintettel azonban ez a díj is változatlan marad 2022. január 1-től a testület döntése értelmében.

Az előző testületi ülésen döntést hoztak az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, aminek alapján 2022. január 1-től iskolaorvosi körzet működik Pakson, dr. Korsós Judit csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos teljes munkaidős foglalkoztatásával. A körzetbe az önkormányzati fenntartású óvodák és a Szekszárdi Tankerületi Központ intézményei kerültek, az ellátotti létszám közel 2300 fő. Úgy döntött a testület, hogy az iskolaorvosi körzet feladatait az önkormányzat az általa fenntartott Paksi Gyógyászati Központ szervezeti keretei között kívánja ellátni. A feladatellátáshoz szükséges álláshelyek anyagi feltételeit az önkormányzat biztosítja.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Elfogadta a képviselő-testület 2022. évi munkatervének tervezetét. A tervezet a jogszabályi előírások és a képviselő-testület korábbi döntései alapján tárgyalandó napirendi pontokat tartalmazza. Jóváhagyták továbbá az ülésen a 2022. évi belső ellenőrzési tervet, valamint a belső ellenőrzési stratégiai terv 2022-2025 elnevezésű anyagot.

Napirenden volt a polgármester beszámolója a Paksi Többcélú Kistérségi Társulási Tanácsban végzett munkájáról, beszámoló a Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban végzett munkáról, a polgármester beszámolója a Paks és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában végzett munkájáról, valamint beszámoló a Paksi Polgármesteri Hivatal munkájáról. (A beszámolókat az előterjesztések tartalmazzák, ezek a paks.hu oldalon elérhetők.)

A Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban végzett munkáról szóló beszámoló tárgyalásakor Szabó Péter azt a kiegészítést tette, hogy ezen a héten tartotta idei utolsó ülését a tanács, ahol fejlesztésekről határoztak. A hulladékgazdálkodási cég lecseréli az összes szelektívhulladék-gyűjtő edényt (a lakosságnak ez díjmentes), valamint fejlesztik a hulladékudvart: komposztáló eszközöket, aprítógépeket szereznek be, ezzel növelve a telep hulladéktárolási kapacitását.

A Megawatt-Kelet Naperőmű Kft. szeretne további területeket átminősíttetni, hogy napelemparkot hozzanak létre. A cég által benyújtott tanulmányterv alapján az I. ütemben létesülő naperőműpark II. ütemmel való bővítésének további vizsgálatát – mely további közel 7 ha többletterület igénybevételével az I. ütem 10 MW teljesítményét további 15 MW teljesítménnyel növeli – támogatja a grémium.

Száznyolcvanezer forint támogatást kap a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola Gyermekeinkért, Jövőnkért Alapítványa, hogy Katz Margit Honismereti könyv Tolna megyéről című kiadványából háromszáz példányt kedvezményes áron megvásároljon a szerzőtől. Az általános iskola 2-4. évfolyamos tanulóinak készült kötetből megismerhetik a gyerekek Tolna megye településeit, a mesék, dalok, játékok és kézimunkák által közelebb kerülhetnek a tájegység népi kultúrájához. A támogatást a turisztikai, városmarketing és kommunikációs csoport városmarketing kerete terhére biztosítják az alapítványnak.

Arról is határoztak, hogy a paksi 5349, 5347, 0342/1, 0323/1 hrsz.-ú kivett helyi közút, valamint a 5348/6 és 5348/4 hrsz.-ú kivett saját használatú út megnevezésű ingatlanokat értékesíti az önkormányzat a PIP Nonprofit Kft.-nek. Az értékbecslés megtörtént, az első nyílt licitre nem volt jelentkező, az ismételt liciten az ingatlanokért 84.108.800 forintot ajánlott a cég. Mivel két kivétellel az érintett ingatlanok, mint helyi közút jelenleg a törvény erejénél fogva forgalomképtelenek, közforgalmú magánúttá történő átminősítésük szükséges.

Napirenden szerepeltek az önkormányzati tulajdonú Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási Zrt.-t (PFV Zrt.) érintő személyi döntések. Az előterjesztés arról szólt, hogy dr. Darányi Attilát 2021. december 31-el visszahívják a társaság vezérigazgatói tisztségéből, egyúttal a felek közös megegyezésével dr. Darányi Attila munkaviszonyát megszüntetik. Valamint a képviselő-testület Perlik Tamás Pált 2022. január 1-jével öt évre megbízza a társaság vezérigazgatói tisztségének betöltésével.

Téma volt az ülésen a környezeti értékelésre érkezett véleményekről szóló tájékoztatás elfogadása Paks városát érintő úttervezések kapcsán, valamint döntés a környezeti vizsgálat lefolytatásának mellőzéséről Paks városát érintő úttervezések kapcsán – Paks északi városrész bekötése a 6231-ik jelű úthoz kiszabályozása, valamint az Atompark Kft. területének megközelítéséhez feltáró út kiszabályozása. A napirendnél a tárgyalás hosszabbra nyúlt az előterjesztés értelmezése okán.

A gazdasági bizottság javaslatára – amelyet Ulbert Sándor a bizottság elnöke ismertetett – úgy döntött a képviselő-testület, hogy Szabó Péter polgármesternek egy havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg, a 2021-es költségvetés terhére. Szabó Péter az összeget felajánlotta a Gyermekemért Alapítvány javára.

Zárt ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy Paks Kultúrájáért díjban részesíti Pétersz Máriát és Bunkóczi Andrást. A kitüntetést azok elismerésére alapították, akik a város kultúrájáért, a város hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkottak. Az elismerést 2002 óta kétévente adják át a magyar kultúra napja alkalmából szervezett városi ünnepségen.

A határozati javaslatokat egyhangú szavazással fogadta el a grémium néhány kivétellel, ahol a Paksi Deák Ferenc Egyesület frakciója tartózkodott. Az egyik a költségvetési rendelet módosítása volt. Itt Barnabás István képviselő a Protheus Projekt állásáról kérdezett, arra várt választ, hogy mennyit hívtak le a kétmillió euró pályázati forrásból, illetve, hogy mi valósult meg a projektből. Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy az egyéves meghosszabbítással idén áprilisban lejárt pályázatot záró elszámolás az Európai Beruházási Bankkal jelenleg is zajlik, amint a folyamat végére érnek, tájékoztatást ad. Barnabás István azt mondta, nem kapott választ a kérdéseire. A PFV Zrt.-t érintő személyi döntéseknél Barnabás István és Horváth Zoltán képviselők kifejtették, hogy nem ismerik Perlik Tamás szakmai munkáját, így ez egy megelőlegezett bizalom, amit indokolatlannak találnak. A szavazásnál tartózkodtak a PDF képviselői. A környezeti értékelés és környezeti vizsgálat napirendnél szintén.

A decemberi testületi ülés meghívója és az előterjesztések a paks.hu honlapon az önkormányzat/testületi anyagok fül alatt megtalálhatók. A tanácskozásról tudósít a TelePaks kistérségi televízió a Híradóban és bővebb összefoglalót ad december 20-án a Testületi tudósítások című magazinban. Az említett beszámolók, valamint a testületi ülés teljes anyaga – a közmeghallgatáson elhangzottakkal, Süli János miniszter tájékoztatójával, az előterjesztések ismertetésével, képviselői kérdésekkel, véleményekkel – visszanézhető a telepaks.net oldalon, vagy a TelePaks YouTube-csatornáján.