Elfogadta a képviselő-testület a 2023-as költségvetést

Tizennégy témát tárgyalt februári ülésén a képviselő-testület, közöttük Paks Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendeletét.

Ahogy az előterjesztésben olvasható, a pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, és a 2023-as költségvetési koncepcióval. Az utóbbiban megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait tükrözik: takarékos, átlátható és biztonságos működtetés; a kötelezően ellátandó feladatok biztosítása; a szociálisan rászorultak támogatása; az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása; a tudatos városüzemeltetés és fejlesztés; az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok részvétele az önkormányzati feladatok ellátásában; a pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy nehéz költségvetési évről van szó, hiszen érezhetők a koronavírus-járvány gazdasági hatásai, az elmúlt egy év alatt 25 százalékra nőtt az infláció, valamint megnövekedtek az energiaárak, a földgázt hétszeres, a villamos áramot két és félszeres áron tudja beszerezni az önkormányzat. – A 2023-as költségvetés tervezését befolyásoló fontos változás a minimálbér és a garantált bérminimum növelése, mely az önkormányzati intézmények, a Paksi Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat gazdasági társaságai tekintetében bérnövekedést eredményez. Az állami feladatalapú támogatások 1.791.361.155 forint, a szolidaritási hozzájárulás 1.868.149.448 forint – összegzett a polgármester. Köszönetét fejezte ki a költségvetés összeállításában végzett munkáért a teljes képviselő-testületnek – kitérve a PDF frakció konstruktív együttműködésére –, valamint a hivatal dolgozóinak, különös tekintettel a pénzügyi osztályra. – Az előterjesztett költségvetésben a bevételi és kiadási oldal egyensúlyban van, maximális a kötelező feladatok ellátása, ugyanakkor önként vállalt feladatokat és beruházásokat is tartalmaz. A tartalékkeretet igyekeztünk úgy beállítani, hogy ne érje a várost meglepetésként semmilyen komolyabb változás, létrehoztuk az energiaárak változásainak tartalékát, valamint az energetikai célú felújítások, beruházások céltartalékot – ismertette Szabó Péter.

Fotó: Szép Zsóka/TelePaks

Mint elhangzott, a támogatások tekintetében szempont volt, hogy a szociális támogatások ne szenvedjenek csorbát. – Úgy döntöttünk például, hogy az alapellátásban dolgozó orvosok támogatásának ötven százalékát meghagyjuk, ez 500 ezer forint, amit rezsiköltségre tudnak fordítani. A PSE-nek létesítményfenntartásra tudunk keretet biztosítani, ez 228 millió forint. A Csengey Dénes Kulturális Központ támogatását 179 millió forintra csökkentettük. Továbbra is forrást biztosítunk a letelepedési támogatásra és az újszülöttek életkezdési támogatására. A költségvetési intézmények karbantartására, felújítására 515 millió forintot biztosít a város, a közvilágításra pedig 380 millió forintot, ami viszont a korábbi években szükséges forrás többszöröse. A városüzemeltetésben a DC Dunakom Zrt. is kevesebb pénzből gazdálkodhat, de ennek meghatározásakor törekedtünk arra, hogy a lakosság ne érezze majd, hogy visszaesés lenne a parkfenntartás, belvízmentesítés és egyéb feladatok tekintetében – sorolta a polgármester.

– A beruházások, felújítások idén is fontos szerepet kaptak, hogy a nehéz gazdasági helyzet ellenére is a fejlődés útján maradjon a város, erre közel egymilliárd forintot fordítunk. Vannak áthúzódó munkák, azokat is megvalósítjuk, valamint járdafelújítások, kisebb utcafelújítások, buszváró peronok, okoszebrák és -játszóterek létesítése szerepelnek a tervek között – összegzett Szabó Péter. A polgármester kiemelte, bízik abban, hogy az év során tudják majd pozitív előjellel módosítani a költségvetést. Ahogy abban is, hogy a Paks II. beruházással összefüggésben érkezik kormányzati támogatás infrastrukturális beruházások megvalósítására.

Heringes Anita, a PDF frakcióvezetője azt mondta, hogy nehéz hónapokon, kemény munkán vannak túl. Mint fogalmazott a bajban ismerszik meg a felelős vezetői gondolkodás és képviselői hozzáállás. Mint kifejtette: együttműködve, a pártpolitikát félre téve, a város érdekét nézve tudtunk dolgozni. Reméljük, hogy ez a jövőben is működőképes lesz, még akkor is, ha lesznek kritikai hozzászólásaink. Paks város fejlődésénél nincsen fontosabb, ebben egyetértünk. Kitért arra, fontosnak tartják, hogy a Paksi Gyógyászati Központ minden szakrendelése továbbra is működjön, ehhez a tavalyi keretösszeget kell biztosítani, ebben is meg tudtak állapodni. Kiemelte, fontosnak tartják, hogy a paksi dolgozók továbbra is megtarthassák munkahelyeiket, ezért meg kell mindent tenni. – Közösen kell, folytassuk az önkormányzati cégek átvilágítását, amelyek fenntartására sokáig sok pénz volt, de meg kell tanulni spórolni, meg kell találni azokat a pontokat, ahol ezt meg lehet tenni – tette hozzá Heringes Anita.

Leber Ferenc alpolgármester azt mondta, annak ellenére, hogy igyekeztek minden tőlük telhetőt megtenni, ezzel együtt kemény intézkedésekre kell sort keríteniük. – Itt az idő, hogy átgondoljuk, felülbíráljuk és racionalizáljuk a működési költségeket, ami már ebben a költségvetésben is megtörtént, tartalmaz ezzel kapcsolatos lépéseket – mondta.

A névszerinti szavazáson a képviselő-testület minden tagja igennel szavazott, egyhangúlag fogadták el a 2023-as költségvetési rendeletet.

Döntött a képviselő-testület a Paks Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról (Településrendezési eszközök módosítása Paks városát érintő utak megvalósításához szükséges pótkisajátítás miatt).

Napirenden volt az IZSÉPKER PLUSZ Kft. kérelme kapcsán új eljárás indítása és azzal kapcsolatban új településrendezési szerződés megkötése, valamint kiemelt fejlesztési terület kijelölése, és ezzel összefüggésben a településrendezési eszközök módosításához szükséges településfejlesztési döntés, (inert hulladék-hasznosító létesítésének vizsgálata a Mária-bánya területén). A határozati javaslatot egy nem, két tartózkodás és kilenc igen mellett elfogadta a grémium.

Paks Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 182/2020. (IX.09.) számú határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításáról (képviselői és lakossági igények) – Városi csomag – Teljes eljárás a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, valamint a tervezési programról, miszerint a településrendezési eszközök módosítását elindítja, majd az elterjesztésben szereplő határozatokkal döntött a határidő után érkezett kérelmekkel való kiegészítésről. A Városi csomag-teljes eljárás módosítási csomag a képviselői, a lakossági és a beruházói kérelmek, igények vizsgálatát, a műszaki hatósági csoport javaslatainak átvezetését, valamint az idő közben felmerült pontosítások és javítások miatti módosításokat tartalmazza. Első lépésként a munkaközi dokumentáció készült el, ami 25 témára osztva dolgozza fel a módosítási igényeket. A módosítás mostani szakaszában a képviselő-testület döntött a munkaközi dokumentáció elfogadásáról, ezen belül arról, hogy a módosítás milyen irányban folytatódjon tovább.

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ megbízásából a Cívis Komplex Mérnök Kft. készíti a „Paks, Györköny és Pusztahencse közötti kerékpározható közutak tervezése” tárgyú engedélyezési és kiviteli tervdokumentációt, melynek áttervezési, vízelvezetési és forgalomtechnikai munkarészeit a Cívis Komplex Mérnök Kft. alvállalkozójaként az Értékterv Kft. készíti. A tervezett fejlesztés nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás. A tervezési területet – a tervezett létesítmény típusa és a beavatkozás mértéke alapján – nyolc szakaszra bontották fel, melyek közül négy érinti Paks közigazgatási területét: kerékpáros útvonal kijelölése Paks Kishegyi út folytatásában (510 méter); önálló kétirányú kerékpárút a Vácika utca északi végétől a Cseresznyésbe vezető útig (1320 méter; kerékpáros útvonal kijelölése Paks belterülete és Cseresznyés között (6820 méter); vegyes forgalmú út Cseresznyés és Györköny között (5500 méter). A tervezés keretében a tervező feladata az egyes szakaszokra vonatkozóan az új létesítmények vonatkozásában a tervezési osztály, az útkategória besorolás és a hozzá tartozó paraméterek meghatározása, illetve a Paks Város Önkormányzatánál rendelkezésre álló Helyi Építési Szabályzat adta keretek figyelembevételével a nyomvonal meghatározása. A képviselő-testületnek abban kellett dönteni, hogy a kerékpáros létesítmények tulajdonosa és kezelője a megvalósítás után Paks Város Önkormányzata lesz, és felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint a területileg illetékes tankerületi központ határozza meg és teszi közzé az általános iskolák felvételi körzetét, továbbá a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. Ehhez a tankerületi központnak be kell szereznie az érintett települési önkormányzatok véleményét. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Szekszárdi Tankerületi Központ által kijelölt általános iskolai felvételi körzetekkel és a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetével egyetért.

– A közelmúltban megkeresés érkezett az önkormányzathoz a Paksi Hagyományőrző Egyesület, a Paksi Roma Egyesület, a Paksi Gréti Cigány Egyesület és a Paksi Többcélú Roma Egyesület által ernyőszervezetként létrehozandó Paksi Integrációs és Szervező Egyesülettel történő együttműködés érdekében. A megalapítandó társadalmi szervezet tevékenységi köre az önkormányzati közfeladatok körébe eső illetve azokhoz kapcsolódó tevékenységeket foglalna magában, a tervek szerint többek között nemzetiségi, kulturális, környezetvédelmi, sport feladatokat – ismertette Szántó Zoltán alpolgármester. Mint mondta, mivel a szervezet megalapítása még folyamatban van, ezért a képviselő-testület részéről szándéknyilatkozat elfogadásáról szól a határozati javaslat, ami az együttműködési szándékot jelzi, de nem jelent kötelezettségvállalást.

Az Öreghegy utca feletti területen magánútról megközelíthető építési telkek létesültek, jelenleg építkezések zajlanak. Néhány családi ház már el is készült, amelyekbe szeretnének mielőbb beköltözni a tulajdonosok, és lakcímet is létesíteni. A testület úgy határozott, hogy a közforgalom elől el nem zárt magánutakat az Öreghegy utca közterülethez sorolják, annak meghosszabbítása, illetve bővítéseként, és így ezeket a közforgalom elől el nem zárt magánutakat szintén Öreghegy utcának nevezi el.

A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatójának vezetői munkaköre 2023. április 30- val lejár. A vonatkozó jogszabály szerint magasabb vezetői beosztás ellátására pályázatot kell kiírni, ami 2023. január 5-i beadási határidővel megtörtént. Egy pályázó volt, Pumerscheinné Bedekovity Zóra, akinek öt évre szóló kinevezését javasolta a pályázatot véleményező bizottság. A testület egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.

Két témát zárt ülésen tárgyaltak. Az egyik témája a Telepaks NKft. és az IT Labor Kft. közötti perben meghozott ítéletben foglaltakkal kapcsolatos vizsgálat megállapításai volt.

Zárt ülésen határozott a képviselő-testület arról is, hogy Tisztes Polgár kitüntetést adományoz Győrffy József festőművésznek és Kovács Mihálynak, a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete főpohárnokának. A díjat azok elismerésére alapították, akik a város életében jelentős szerepet töltenek be, személyes emberi példamutatásuk és életpályájuk révén a város megbecsült, köztiszteletben álló polgárai, valamint több mint húsz éve Pakson élnek. A kitüntetést minden évben két fő veheti át a március 15-i városi ünnepségen.

A részletes előterjesztések a paks.hu oldalon az Önkormányzat/Testületi anyagok fül alatt olvashatók.