Félidőben – Tell Edit

Fotó: Kövi Gergő
Fotó: Kövi Gergő

– Bár nőként kétszer annyit kell dolgoznia, hogy elfogadtassa magát, nagyon szereti a munkáját és igyekszik megfelelni a rábízott feladatoknak – vallja Tell Edit, Paks alpolgármestere.

Tell Edit 2007-ben, az iskolafenntartó társulás megalakításakor került az önkormányzat oktatási és közművelődési csoportjához. Nehéz év volt: a társulás megalakítása mellett a Kereszt utcai óvoda bezárásáról is ekkor határozott a testület. Az év második felétől titkársági feladatok is sorakoztak teendői mellett: rendezvényszervezés, városmarketing, turisztika, sajtókapcsolatok, szociális terület, zöldszám működtetése – egyre több, polgármesteri munkát segítő feladat hárult rá.

2010 őszén, a választások után újraalakult képviselő-testület Tell Editet választotta a város főállású alpolgármesterévé. A feladatra Hajdú János kérte fel, munkája azóta is szorosan kötődik a város vezetőjééhez: előkészíti, segíti, kiegészíti a polgármester tevékenységét. Sok időt és munkát áldoz a lakossági kapcsolattartásra, az önkormányzat intézményeivel és a helyi civilszervezetekkel is jó kapcsolatot ápol. Fogadóóráin a legkülönbözőbb ügyekkel keresik fel. – Egy jól működő város alapja a társadalmi párbeszéd. Vannak határok és korlátok, a lakosságnak nyilván nem lehet beleszólása minden, várost érintő döntésbe, a városvezetésnek, akárcsak egy jó gazdának, egy családfőnek az irányító és egyben gondoskodó szerepet kell betöltenie – teszi hozzá.

Fotó: Kövi Gergő
Fotó: Kövi Gergő

Tell Edit a 2012/13-as év változásairól is beszélt. – A közigazgatás átszervezésében élen jártunk az országban, a járási hivatal kialakításához kiemelkedő segítséget nyújtottunk. Ezzel egy időben a hivatal szervezeti struktúrája is átalakult – sok bizonytalansági tényező mellett. Az átalakítás – igen jelentős – előre nem tervezett szervezési feladatokkal és költségekkel járt .

Az oktatás átalakulása kapcsán az alpolgármester fontosnak tartja: bár állami irányítás alá kerültek, nem engedték el az iskolák kezét. Az intézményvezetők továbbra is számíthatnak az önkormányzat támogatására rendezvényszervezés vagy táborozás kapcsán. – Nem csupán az intézmények üzemeltetéséről gondoskodunk, igyekszünk biztosítani a jövőben is a gyerekek magas színvonalú oktatásához szükséges költségeket. Országszerte példa nélküli, hogy az országos kompetenciamérések mellett városi mérést szervezünk, majd ezt követően szakértők bevonásával módszertani tanácsokat kaphatnak a pedagógusok, segítve ezzel az oktatás színvonalának megtartását – tudtuk meg. Ami az elmúlt időszak gazdálkodását illeti, alapvetően a takarékosságot és a társadalmi esélyegyenlőséget tartották szem előtt, a szükséges és elégséges fejlesztések megvalósítása jellemezte a várost. Ez ügyben akadnak feszültségek a frakción belül: a polgármesterrel azt az elvet követik, hogy a változó gazdasági környezetben minél több tartalékot képezzenek, ezt azonban nem minden képviselő gondolja így. –Továbbra is arra törekszünk, hogy esélyegyenlőséget biztosítva minden generációnak magas színvonalon tegyük elérhetővé az oktatási-nevelési, egészségügyi, közművelődési rendszerünk szolgáltatásait, hogy ne presztízs-beruházások valósuljanak meg a városban – teszi hozzá az alpolgármester.
Az e ciklusban megvalósuló két legfontosabb beruházás a szennyvíztisztító telep építése (melynek előkészítése megtörtént) és az új hulladékkezelő rendszer kialakítása. – Új szemléletre, hulladék-gyűjtési fegyelemre kértük a paksiakat, ami több feladattal jár és ráadásul többet is kell fizetni a szolgáltatásért. Ez sok emberben indulatot váltott ki, számos támadás éri az önkormányzatot, pedig minden fórumon elmondjuk, hogy az árat a Magyar Energia és Közszolgáltatási Hivatal állapítja meg. (A mai napig nem kaptunk értesítést a hivataltól.) A rendszer működtetésével kapcsolatban megfogalmazott elvárásokkal pedig az európai, illetve magyarországi jogszabályoknak felelünk meg – hangsúlyozza és hozzáteszi: a rendszert ezek mellett a bizonytalansági tényezők mellett kell üzemeltetni, ami nem könnyű feladat.

Nyár végén adják át a Paks–Csámpa kerékpárutat. Kapcsolódva a Cseresznyéskert Erdei Iskola programjaihoz a kerékpárútnak a turisztikai mellett oktató-nevelő és egészségmegőrző haszna is lesz. Az említett mellett több beruházás is elindul idén a sikeres pályázatoknak köszönhetően: támfalépítés és egy, a vízbázis minőségjavítását elősegítő projekt. – A turisztika területe az, ahol – egyelőre – nem tudtunk nyertes pályázatot felmutatni, ezért késik évek óta a Deák ház felújítása. Talán nem elég hatékony a lobbitevékenységünk – jegyzi meg fanyar mosollyal az alpolgármester.
Tell Edit az útprogramra áttérve elmondta: véleménye szerint az eddig előnyben részesített, úgynevezett faltól falig korszerűsítés folytatásával hosszú távú megoldások születtek volna, igaz, kevesebb utcát érintve. A frakció döntése alapján ezzel szemben nagyszámú utcát és járdaszakaszt aszfaltoznak idén. Ez rengeteg munkát ad a műszaki osztálynak, elképzelhető, hogy az összes tervezett utca nem újul meg ebben az évben. Ez nem a pénzhiány, hanem kapacitásproblémák miatt van, illetve a látszattal szemben, nem olyan egyszerű az említett munkák színvonalas kivitelezése.
Az alpolgármester részt vett a helyi szociális rendelet átdolgozásában. – A korábban minden diáknak ingyenesen biztosított helyi járatos autóbuszbérletet mára csak utólag, 80%-ban téríti meg a hivatal. Az igénylők számán látszik: pazarlást szüntettünk meg. Bevezettük a segélyek természetbeni juttatásként történő kifizetését és az utalványrendszert. Emellett megemeltük a cigány tanulók tanulmányi eredményhez kötött felzárkóztatási ösztöndíját. Újszerű intézkedés, hogy az átmeneti segély terhére a rászorulóknak juttatjuk a közterületen kivágott fákat – sorolja az intézkedéseket Tell Edit, hangsúlyozva: bár igen erős a szociális háló a városban, nincs osztogatás. Kezdeményezésére átalakították a bérlakás-gazdálkodási rendszert is, törekedve a kintlévőségek behajtására és a gazdaságosabb üzemeltetésre. A rendeltetésszerű használatot is ellenőrzik: amennyiben a lakó nem tesz eleget kötelezettségeinek, lehetőség van a helyi támogatások megvonására. – Fontos a rászorulók segítése, de az is feladatunk, hogy elszámoljunk az állampolgároknak a befizetett adó felhasználásáról – húzza alá Paks alpolgármestere.

– Két és fél évnyi, a cigány nemzetiségi önkormányzattal közös, megfeszített munka után eredményeket tudunk felmutatni: az önkéntesnapokon egyre többen jelentkeznek közösségi feladatokra. Emellett már másodszor biztosítunk munkát önkormányzati cégeknél a helyi cigány emberek számára, akik az eddigi tapasztalatok szerint magas színvonalon végzik el a rájuk bízott feladatokat.

– Egy közösséget soha nem az tartott életben, hogy mennyire modern a közvilágítás, hogy milyen minőségű az utak burkolata, hanem az, hogy milyen kulturális terei, kisközösségei vannak. A hamarosan bemutatkozó Paksi Digitális Archívum, a városmarketing/turisztikai-koncepció, a városi rendezvények színvonala, az egyesületek, alapítványok önkormányzat által támogatott programjai mind arról üzennek, hogy Pakson magas színvonalú a szellemi, közösségi élet. Fontos a kultúra ápolása, vele együtt az anyanyelv megőrzése, és mindezek egyenrangúak a beruházásokkal, a szolgáltatások biztosításával, a városi komfort megvalósításával: így együtt adják, adhatják a városi élet minőségét – összegez Tell Edit.